گزیده ای از تصاویر جدید صحن وسرای بارگاه مطهر علوی _تیرماه 1396ش