گزیده ای از تصاویر راهپیمایی اربعین حسینی وموکبهای جاده نجف کربلا_آبان 1396ش

 

November / 7 / 2017